O sufixo diminutivo -ŎLA na toponimia galega / Diminutive suffix -ŎLA in Galician place names

Carolina PÉREZ CAPELO (USC)

Resumo


RESUMO: O sufixo diminutivo latino -ŏla, improdutivo no romance galego desde época ben temperá, aparece hoxe cristalizado nun interesante grupo de topónimos galegos coma Pereiroa, Pereiroá, Pereirúa ou Pereiró. Neste traballo pretendemos estudar o citado sufixo na toponimia de Galicia, centrando a nosa atención tanto na súa evolución formal coma no seu significado. Así, na primeira parte aproximarémonos ás principas solucións sincrónicas que a terminación presenta nos nomes de lugar e describiremos a súa distribución dialectal ao longo do territorio. O mapa que os topónimos nos permiten debuxar correspóndese cun estadio dialectal pretérito, sen correspondencias no léxico común. No segundo apartado centraremos a nosa atención no plano do contido e trataremos de sinalar os valores significativos de -ŏla presentes nos topónimos estudados. Distinguimos entre topónimos derivados dun apelativo común, en que o sufixo presenta o valor de ‘minoración obxectiva’ e topónimos derivados doutras formas toponímicas preexistentes, en que -ŏla  expresa unha relación de dependencia entre os lugares nomeados polo topónimo base e o derivado.

PALAVRAS-CHAVE: Toponimia galega. Sufixación diminutiva. Dialectoloxía.

 

ABSTRACT: The Latin diminutive suffix -ŏla, unproductive in Galician language from a very early age, appears crystallized today in an interesting group of Galician place names like Pereiroa, Pereiroá, Pereirúa or Pereiró. In this paper we intend to study that suffix in the place name of Galicia, focusing our attention on its formal evolution and its meaning. In the first part, we will approach the main synchronous solutions that the termination presents in place names and will describe its dialectal distribution throughout the territory. The map that place-names allow us to draw corresponds to a past dialectal stage, without correspondence in the common lexical. In the second section, we will focus our attention on the meaning and we will indicate the values of -ŏla presents in the place names studied. We distinguish between place names derived from a common name, where the suffix present the value of 'objective minoration' and place names derived from other preexisting toponymic forms, where -ŏla express a relationship of dependence between the places named by the base placeholder and the derivative.

KEYWORDS: Galician place names. Diminutive suffixation. Dialectology.


Texto completo:

PDF - P. 122-136

Referências


REFERÊNCIAS

ALGa III = GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. (coord.) Atlas Lingüístico Galego. Volume III: Fonética. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / Instituto da Lingua Galega, 1999.

ALONSO NÚÑEZ, A. Aproximación á sufixación diminutiva non verbal a través dun corpus textual medieval. In: ÁLVAREZ, R.; SANTAMARINA, A. (eds.), (Dis)cursos da escrita: estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004, p. 9-34.

ÁLVAREZ, R. AYROA, Riazón, Lagosteiras, Oiteiro. Algúns procesos de cambio lingüístico testemuñados en apuntamentos onomásticos de Matín Sarmiento. In: MÉNDEZ, L.; NAVAZA, G. (eds.), Actas do I Congreso Internacional de Onomástica «Frei Martín Sarmiento» (Santiago de Compostela, 2, 3 e 4 de setembro de 2002). Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica, p. 49-67.

ARES VÁZQUEZ, N. Estudos de toponimia galega. Tomo I. A Coruña: Real Academia Galega, 2011.

ARES VÁZQUEZ, N. Estudos de toponimia galega. Tomo II. A Coruña: Real Academia Galega, 2013.

ARES VÁZQUEZ, N. Toponimia do concello de Agolada. Lucensia, Lugo, n. 45, p. 291-316, 2012b.

BASCUAS LÓPEZ, E. Estudios de hidronimia paleoeuropea gallega, anexo 51 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2002.

BASCUAS LÓPEZ, E. Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 2006.

CABEZA QUILES, F. Os nomes da terra. Topónimos galegos. Noia: Toxosoutos, 2000.

CABEZA QUILES, F. Toponimia de Galicia. Vigo: Galaxia, 2008.

CODOLGA = LÓPEZ PEREIRA, X.E. (dir.) Corpus Documentale Latinum Gallaeciae. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Dispoñible en: . Acceso en 31 set. 2017.

CONCEPCIÓN SUÁREZ, J. Diccionario toponímico de la montaña asturiana. Oviedo: KKR Ediciones, 2001.

DCECH = COROMINAS, J.; PASCUAL, J.A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols. Madrid: Gredos, 1980-1991.

DEBOWIAK, P. La formation diminutive dans les langues romanes. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

DEBOWIAK, P. Nota de morfologia histórica do português: sufixo *-ó, Diacrítica, Universidade do Minho, vol. 27, n.1, p. 131-152, 2013.

DIÉGUEZ GONÇÁLEZ, J. Toponímia galega na escrita notarial medieval, derivados com o sufixo -olu, -ola. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2002.

GORDÓN PERAL, M.D. Sobre la significación del diminutivo en toponimia. In: Echenique Elizondo, M.T.; Sánchez Méndez, J. (eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Valencia 31 de enero - 4 de febrero de 2000). Madrid: Gredos, 2002, p. 1506-1517.

KRÜGER, F. Cosas y palabras del Noroeste Ibérico, Nueva Revista de Filología Hispánica, Ciudad de México, ano IV, n. 3, p. 231-253, 1950.

MARQUÉS VALEA, X. A toponimia de Trabada. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004.

MARTÍNEZ LEMA, P. A toponimia das comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas na documentación do Tombo de Toxos Outos (séculos XII-XIV). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2010.

MORALEJO ÁLVAREZ, J. J. Toponimia de las vías romanas de Galicia, Palaeohispanica, Zaragoza, n. 9, p. 189-202, 2009.

MORALEJO ÁLVAREZ, J. J. Topónimos galaicos con final -oño. In: LUJÁN E. R.; GARCÍA ALONSO, J. L. (eds.): A Greek Man in the Iberian Street. Papers in Linguistics and Epigraphy in Honour of Javier de Hoz. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2011. p. 257-267.

MORALEJO LASSO, A. Toponimia gallega y leonesa. Santiago de Compostela: Pico Sacro, 1977.

NAVAZA BLANCO, G. Fitotoponimia galega. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2006.

PALACIO SÁNCHEZ, A. Toponimia del ayuntamiento de Pantón (Lugo). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Tese de doutoramento inédita), 1981.

PHARIES, D. A. Diccionario etimológico de los sufijos españoles; y de otros elementos finales. Madrid: Gredos, 2002.

PIEL, J. M. As águas na toponímia galego-portuguesa. Boletim de Filologia, Lisboa, T. VIII, p. 305-342, 1945.

PIEL, J. M. Estudos de linguística histórica galego-portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1989.

PIEL, J. M. Semblanza toponímica de un ayuntamiento gallego: Fonsagrada. In Studia philologica: homenaje ofrecido a Dámaso Alonso por sus amigos y discipulos con ocasión de su 60º aniversario. Tomo II. Madrid: Gredos, 1961, p. 599-608.

PIEL, J. M. Über Tiernamen in der hispanischen, insbesondere portugiesischen Toponomastik II. Portugiesische Forschungen der Görresgesellschaft, Münster, n. 7, 1967, p. 195-209.

RIVAS QUINTAS, E. Lingua galega, nivéis primitivos. Santiago de Compostela: Laiovento, 1994.

RIVAS QUINTAS, E. Toponimia de Marín, anexo 18 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1982.

SANTAMARINA FERNÁNDEZ, A. A pegada relixiosa na toponimia galega, 1. Edificios relixiosos. In: AXEITOS, X. L.; GRANDÍO SEOANE, E.; VILLARES, R. (eds.), A Patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, 2008, p. 935-94.

TERRADO PABLO, J. Metodología de la investigación en toponimia. Zaragoza: INO Reproducciones, 1999.

TLGP = ÁLVAREZ, R. (coord.) Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. Santiago de Compostela: Instituto da lingua galega. Dispoñible en: . Acceso en 31 set. 2017.

TRAPERO, M. La morfología derivativa como procedimiento de creación léxica: su especial importancia en la toponimia de Canarias (I): Diminutivos y aumentativos. In: CORRALES

ZUMBADO, C.; CORBELLA, D. (dirs.), Estudios de dialectología dedicados a Manuel Alvar: con motivo del XL aniversario de El español hablado en Tenerife. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2000, p. 207-236.

XUNTA DE GALICIA, Nomenclátor de Galicia: toponimia oficial das provincias, concellos, parroquias e lugares. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2003.


Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Direitos autorais 2018 Guavira Letras (PPG-Letras) - ISSN 1980-1858